Hur skapar jag olika tidrapportsmallar (Tidgruppsprofiler)

Inställningar/Företagsinställningar/Tidgrupper

För varje behov eller bokning du skapar i Adocka måste du ange vilken s.k tidgruppsprofil som skall tillämpas. En tidgruppsprofil kan ses som en mall för den tidrapport som skall fyllas i efter utfört arbete. En tidgruppsprofil består i sin tur av flera olika tidgrupper som konsulten sedan kommer kunna rapportera emot. En tidgrupp kan men andra ord beskrivas som de artiklar som ni vill kunna faktura slutkund samt betala ut ersättning till konsult för.

Varje tidgrupp har ett ersättningspris till konsult och ett faktureringspris till kund. Exempelvis kan en tidgrupp heta ”Dagtid”, ”Kväll”, ”Natt”, ”Helg” etc.

Varje tidgruppsprofil kan innehålla obegränsat antal tidgrupper. En tidgruppsprofil kan om så önskas kopplas till en specifik kund så att det framgår att denna tidgruppsprofil skall användas vid uppdrag hos denna specifika kund. En tidgrupp behöver inte nödvändigtvis anges i timmar utan kan även ha enheten st (styck) eller km (kilometer) eller Mil.

En tidgruppsprofil är den mall för tidrapport som kommer att tillämpas för en bokning. När ett behov eller bokning skapas behöver man välja en tidgruppsprofil för att kunna spara behovet eller bokningen.

Antalet artiklar i en tidgrupp anges alltid i heltal men kan räknas fram av Adocka utifrån rapporterade arbetstider i det fall man har angivit tidslogik för den aktuella tidgruppsprofilen.  Finns det ingen tidslogik angiven kommer konsulten att kunna rapportera det faktiska antalet av varje tidgrupp som skall rapporteras in istället för att ange ett tidsintervall.


Skapa ny tidgruppsprofil: (Företagsinställningar/Tidgrupper)

  • 1.     Klicka på knappen ”Lägg till tidgruppsprofil” 

  • 2.     Ange ett namn för tidgruppsprofilen så den blir enkel att identifiera när en bokning sedan skall skapas.
  • 3.     Är detta en tidgruppsprofil som endas skall användas i samband med en specifik kund kan du koppla den till kunden genom att klicka på knappen ”Välj” och sedan söka fram och välja den aktuella kunden från kundregistret.


Skapa ny tidgrupp:

För att en tidgruppsprofil skall kunna anropas av en bokning måste den innehålla minst en tidgrupp som konsulten skall kunna rapportera mot.

  • 1.     Klicka på knappen ”Lägg till Tidgrupp”

  • 2.     Fyll i formuläret enligt beskrivning nedan.

Namn: Här anger du det namn som tidgruppen skall ha. Detta namn är även namnet på den artikel som kommer att bli fakturerbart till kund.

Enhet: Ange om det som rapporteras på denna tidgrupp skall anges i timmar, styck, kilometer eller mil.

Är standard (Ej ännu implementerad)

Pris: Ange det pris som skall vara standardvärde att faktureras till kund för varje rapporterad enhet av denna tidgrupp. (Kan justeras för varje bokning)

Eventuellt artikelnummer: Här kan du ange vilket artikelnummer som eventuellt skall anges för tidgruppen:(Valbara artikelnummer konfigureras under ”Inställningar/Artiklar & koder för lön”)

Försäljningskonto: Eventuellt försäljningskonto denna tidgrupp skall redovisas på i fakturasystemet. (Konfigureras under ” Artiklar & koder för lön)

Lönekod (Använder du Hogia som lönesystem anger du löneart istället).: Här kan du ange eventuell lönekod som skall följa med i ersättningsunderlaget för konsult för de enheter som rapporterats mot denna tidgrupp. (Standard lönearter konfigureras under ” Artiklar & koder för lön”)

Ersättning: Den grundlön som skall betalas ut till konsult för varje enhet som rapporteras mot denna tidgrupp.

Är ej semesterlönegrundande: (Skall inte användas om Nya Ekonomimodulen är installerad)

Planera max antal/vecka: Det maximala antalet av denna tidgrupp som kan rapporteras på en och samma veckobokning.

Kopiera befintlig tidgruppsprofil:

Vill du skapa en ny tidgruppsprofil som liknar en existerande tidgruppsprofil kan det vara smidigt att kopiera den befintliga tidgruppsprofilen och sedan anpassa kopian till de nya förutsättningarna.

  • 1.     Klicka på lilla pilen längst ut till höger i tidgruppsprofilens meny(Se bild ovan)och välj ”Kopiera den här profilen”, Ge kopian ett namn och ”Spara

Still need help? Contact Us Contact Us