Nya uppdateringar under hösten 2020

 Nedan följer en lista på de viktigaste uppdateringarna som blev tillgängliga under Q4 2020

Sammanfattning av nyheter per modul: 

(Mer detaljerad beskrivning av samtliga nya funktioner återfinns längre ner i artikeln)

Generellt

 • Ny möjlighet att utläsa egen förbrukning av tilläggstjänster (SMS, Adressuppslagningar etc)

Behov&Bokning

 • Ange beställare på veckobokning
 • Ange kontaktperson på veckobokning bokning
 • Möjlighet att specificera schema separat för varje enskild vecka i samband med skapande av bokning som sträcker sig över flera veckor.
 • Möjlighet att rapportera enskilda arbetspass direkt i veckobokningen.
 • Möjlighet att attestera enskilda arbetspass direkt i veckobokningen.
 • Veckobokningar får nu status "Tidsrapporterad" per automatik när samtliga schemalagda arbetspass har tillhörande tidrapporter.

Konsultkort

 • Möjlighet att se befintliga söktaggar och ange nya söktaggar direkt inne på ett konsultkort.
 • Möjlighet att ange utbetalningsintervall för konsult.

Kundkort

 • Möjlighet att ange ett faktureringsintervall för varje kundkort

Ekonomi

 • Möjlighet att specificera för varje enskild tidgrupp huruvida denne är grund för semesterlön eller ej. (Gäller eventuell ersättning)
 • Möjlighet att specificera för varje enskild tidgrupp huruvida eventuell tjänstepension skall appliceras eller ej. (Gäller eventuell ersättning)
 • Nytt filter under fliken "Ersättning" för att kunna lista löntagare respektive företagare separat.
 • Nytt filter under fliken "Ersättning" för att kunna lista konsulter med samma utbetalningsintervall.
 • Nytt filter under fliken "Fakturering" för att kunna lista kunder med samma faktureringsintervall.
 • Ny möjlighet att exportera samtliga beräkningsunderlag för statistik kopplat till bokningar i Adocka för vidare analys av i t.ex Excel. (Ny rapport "Alla underlag")

Nya konsultportalen

 • Uppgraderad till helt nytt ramverk för betydligt bättre prestanda.

Beskrivning av ny funktionalitet

Generellt

Det är nu möjligt att själv utläsa förbrukning av SMS och andra tilläggstjänster under " Företagsinställning/Löpande förbrukning"

Listan visar er aktuella förbrukning under ett valfritt tidsintervall.

Behov&Bokning

1. I samband med att man skapar eller ändrar en bokning går det nu att ange vilken kontaktperson från de aktuella kundkortet som skall stå som "Beställare" för bokningen

2.  I samband med att man skapar eller ändrar en bokning går det nu att ange vilken kontaktperson från det aktuella kundkortet som skall stå som "Kontaktperson" för bokningen

3. Möjlighet att specificera schema för varje enskild vecka i samband med skapande av bokning över flera veckor.

I det fall att ett arbetsschema skiljer sig från vecka till vecka, går det nu att ange ett arbetsschema för varje separat vecka redan i samband med att serien bokas.

I det fall ett arbetsschemat är samma varje vecka används fliken "Veckodagar" för att ange ett generellt återkommande schema för samtliga veckor i bokningen.

I det fall schemat varierar från vecka till vecka kan man dock nu använda sig av fliken "Varierande schema" för att specificera ett schema som varierar varje vecka.

4. Möjlighet att tidrapportera enskilda arbetspass direkt i veckobokningen.

Det är nu möjligt att skapa tidrapporter för en  enskild dag/arbetspass direkt inne på den tillhörande veckobokningen.

Skall en tidsrapport rapporteras in för t.ex. "mån 18de " (exempel ovan) är det bara att klicka på " +" knappen för att registrera konsultens genomförda arbetstider m.m

Operationen ger samma resultat som om konsulten själv hade rapporterat denna arbetstid genom konsultportalen. Tidsrapporten kan sedan avläsas genom att klicka på knappen "Visa"

Se bild nedan:  

5. Möjlighet att attestera enskilda arbetspass direkt i veckobokningen.

Skall endast en viss arbetsdag eller arbetspass attesteras (och inte hela veckobokningen) kan man nu attestera enbart en viss tidsrapport. Belopp som är kopplade till just det aktuella arbetspasset blir då möjligt att fakturera och betala ut ersättning för, utan att hela veckobokningen har statusen "Attesterad Internt"

6. Veckobokningar får nu status "Tidsrapporterad" per automatik när samtliga schemalagda arbetspass har tillhörande tidrapporter.

När samtliga schemalagda pass som ligger på en veckobokningen har fått en tillhörande tidsrapport ändras numera status på veckobokningen till "Tidrapporterad" per automatik. Namnet som visas för den som klickat i statusen Tidsrapporterad" motsvarar den person som rapporterade in det sista orapporterade arbetspasset på veckobokningen.

Med andra ord, veckobokningar i listan under Behov&Bokning blir nu röda när konsult rapporterat in samtliga arbetspass i veckobokningen.

Ekonomi

1. Möjlighet att specificera för varje enskild tidgrupp huruvida ersättning kopplad till denne tidgrupp skall vara grund för semesterlön eller ej.

Vill man ändra så att ersättning kopplad till en tidgrupp ej längre skall vara semesterlön-grundande kan man ändra detta inne på själva tidgruppsprofilen. (Inställningar/Tidgrupper)


2. Möjlighet att specificera för varje enskild tidgrupp huruvida ersättningen är grund för eventuell tjänstepension eller ej.

Vill man ändra att ersättningen kopplad till en tidgrupp ej längre skall vara pensionsgrundande man ändra detta inne på själva tidgruppsprofilen. ( Inställningar/Tidgrupper)


3. Nytt filter under fliken Ekonomi/ "Ersättning" för att kunna lista löntagare respektive företagare/underkonsulter separat. (Ekonomi 2019)

Detta filter gör det möjligt att endast visa Privatpersoner eller Företagare i listan när man skall generera ersättningsunderlag. Parametern styrs av huruvida konsulten är inlagd som en privatperson eller ett företag på konsultkortet.

4.  Nytt filter under Ekonomi/ Ersättning för att kunna lista enbart konsulter med ett visst utbetalningsintervall. (Ekonomi 2019)

Har man konsulter med olika utbetalningsintervall (t.ex veckolön eller månadslön) kan man nu mycket enklare separera dessa när man skapar ersättningsunderlag.

De löneutbetalningsintervall som önskas vara valbara måste dock först läggas till under " Företagsinställningar"/Övriga Inställningar/Konsulter"


5.  Nytt filter under Ekonomi/ Fakturering för att kunna lista enbart kunder med ett visst faktureringsintervalli. (Ekonomi 2019)

Har man kunder som skall faktureras med olika intervall t.ex veckovis eller månadsvis) kan man nu mycket enklare separera dessa när man skapar fakturaunderlag.

De fakturaintervall som önskas vara valbara måste dock först läggas till under " Företagsinställningar"/Övriga Inställningar/Kunder"


6.  Ny möjlighet att exportera samtliga beräkningsunderlag för statistik kopplat till bokningar i Adocka för vidare analys av i t.ex Excel. (Ny rapport "Alla underlag") (Ekonomi 2019)

Denna rapport som hittas under "Ekonomi/Rapporter"  ger dig möjlighet att få ut alla beräkningar som ligger till grund för  ekonomiska beräkningar i ett tydligt Excel format för vidare analys.

Konsultkort

1. Möjlighet att se befintliga söktaggar och ange nya söktaggar direkt inne på ett konsultkort.


2. Möjlighet att ange utbetalningsintervall för konsult.

Hittas under "Ersättning & Bankuppgifter". Alternativen måste dock först läggas till under " Företagsinställningar"/Övriga Inställningar/Konsulter")

Kundkort

1. Möjlighet att ange ett fakturaintervall för varje kundkort

Måste dock först läggas till under " Företagsinställningar"/Övriga Inställningar/Kund")

Nya konsultportalen

 • Uppgraderad till helt nytt ramverk för betydligt bättre prestanda.

Med vänlig hälsning

Adocka Team

Still need help? Contact Us Contact Us